Management Team

Dr. Prakash K. Paudel
Dr. Prakash K. Paudel
Executive Director | Senior Scientist