Founding Members

Dr. Prakash K. Paudel
Dr. Prakash K. Paudel
EXECUTIVE DIRECTOR
Dr. Basant Giri
Dr. Basant Giri
DIRECTOR OF INTERNATIONAL RELATIONS
Dr. Hemu Kafle
Dr. Hemu Kafle
DIRECTOR OF RESEARCH
Dr. Madhusudan Kayastha
Dr. Madhusudan Kayastha
Dr. Susma Giri
Dr. Susma Giri
Associate Scientist
Dr. Dibas Shrestha
Dr. Dibas Shrestha
Visiting Scientist

Dr. Laxman Pokharel
Dr. Laxman Pokharel
Dr. Bhanu Neupane
Dr. Bhanu Neupane
Dr. Rashila Deshar
Dr. Rashila Deshar
Dr. Basanta Raj Adhikari
Dr. Basanta Raj Adhikari

Dr. Mahendra Thapa
Dr. Mahendra Thapa
Dr. Bigyan Sharma
Dr. Bigyan Sharma
Dr. Amar Deep Regmi
Dr. Amar Deep Regmi
Mr. Bidur Gautam
Mr. Bidur Gautam